ملاک های تشخیصی اختلال بی نظمی خلق اخلالگر


ملاک های تشخیصی اختلال بی نظمی خلق اخلالگر :


ملاک اول: طغیان های خشم مکرر و شدید که به صورت کالمی مثل غیظ های کالمی( و / یا رفتاری آشکار می شوند )مثل پرخاشگری جسمانی به افراد یا اموال( که از نظر شدت یا مدت خیلی بی تناسب با موقعیت یا تحریک است

ملاک دوم : طغیان های خشم با سطح رشد ناهماهنگ هستند

ملاک سوم : طغیان های خشم به طور متوسط، سه بار یا بیشتر در هفته روی می دهند

ملاک چهارم : خلق ما بین طغیان های خشم در بخش عمده ای از روز، تقریبا هر روز، به طور مداوم تحریک پذیر، و برای دیگران(مثل والدین، معلمان، همساالن)قابل مشاهده است

ملاک پنجم: مالک های اول و دوم  به مدت 21 ماه یا بیشتر وجود داشته اند. فرد در طول این مدت، دوره ای نداشته است که 3 ماه پیاپی یا بیشتر بدون تمام نشانه ها در مالک های اول و دوم  ادامه یافته باشد

ملاک ششم : مالک های اول و دوم  حداقل در دو یا سه موقعیت وجود دارند (یعنی، در خانه، در مدرسه، با همساالن) و حداقل در یکی از این موقعیت ها شدید هستند

ملاک هفتم : این تشخیص نباید برای اولین بار قبل از 6 سالگی یا بعد از 21 سالگی داده شود

ملاک هشتم : نابر سابقه یا مشاهده، سن به هنگام شروع مالک های اول و پنجم  ، قبل از 21 سالگی است

ملاک نهم : هرگز دروه مجزایی وجود نداشته است که بیش از 2 روز ادامه یافته باشد و در طول آن مالک های کامل نشانه، به جز مدت، برای دوره مانیک یا هیپو مانیک برآورده شده باشند

 ملاک دهم : این رفتارها منحصراً در طول دوره اختالل افسردگی اساسی روی نمی دهند و با بیماری جسمانی دیگر )مثل اختلال طیف اوتیسم، اختالل استرس پس از آسیب، اختالل اضطراب جدایی، اختالل افسردگی مدام [افسرده خویی] بهتر توجیه نمی شوند. توجه: این اختالل نمی تواند همراه با اختالل لجبازی و نافرمانی، اختالل انفجاری متناوب، یا اختالل دو قطبی وجود داشته باشد، هر چند می تواند همراه با اختالالت دیگر، از جمله اختالل افسردگی اساسی، اختالل کاستی توجه/ بیش فعالی، اختالل سلوک، و اختالالت مصرف مواد، وجود داشته باشد. در مورد افرادی که نشانه های آنها مالک های اختالل بی نظمی خلق و اختالل لجبازی و نافرمانی را برآوده می کنند، فقط باید تشخیص اختالل بی نظمی خلق اخاللگر داده شود. اگر فردی تا به حال دوره مانیک یا هیپومانیک را تجربه کرده باشد. تشخیص اختالل بی نظمی خلق اخاللگر نباید برای او داده شود

 ملاک یازدهم : این نشانه ها ناشی از تأثیرات فیزیولوژیکی مواد یا بیماری جسمانی یا عصبی دیگر نیستند.


سبد خرید شما خالی است!