دسته بندی اختلالات خلقی الف)اختلالات افسردگی ب)اختلالات دو قطبی

اختلالات خلقي:


الف) اختلالات افسردگي:

 اختلال افسردگي عمده

اختلال ديس تايمي(افسردگي دائم و پايدار)،

اختلال خلق نامنظم اخلال گرانه،

اختلال ملال قبل از قاعدگي.

 

ب) اختلالات دو قطبي:

دوقطبي نوع I

دوقطبي نوع II

اختلال سيكلوتايمي(ادواري خويي)

 

اسپسيفايرها:

الف) با ويژگي هاي اضطراب،

ب) با ويژگي هاي روان پريشي،

ج) با ويژگي هاي پس از زايمان،

د) با ويژگي هاي كاتاتونيك،

ه) با ويژگي هاي ملانكوليك(ماليخوليا يا درون زاد)،

ر) با ويژگي هاي آتيپيكال(غيرمعمولي)،

ز) با ويژگي هاي مختلط.


سبد خرید شما خالی است!