تفاوت استرس و اضطراب

تفاوت استرس و اضطراب


ترس از آسیب های احتمالی و واکنش های عاطفی ناخوشایند را اضطراب می نامیم

اضطراب پاسخ ضروری به استرس است و فرد را به هنگام مواجهه با خطر برای فعالیت و کنش آماده می کند

اضطراب به منزله بخشی از زندگی هر انسان در همه افراد در حد متوسط وجود دارد در این حد به عنوان یک پاسخ سازش یافته تلقی می شود

در متون روانشناسی اضطراب بامعانی گوناگون بهکار رفته است به طور کلی اضطراب بیانگر حالت هیجانی نامطلوبی است که محصول  فشار و کشمکش های روانی افراد می باشد و مشخصه بارز آن ترس و بیم از وقوع حوادث آینده است.

چنانچه این ترس و تشویش مبهم و پراکنده بوده و وابسته به چیز معینی نباشد و یا به صورت افراطی درآید آن را اضطراب نوروتیک گویند از علایم جسمانی اضطراب میتوان تشدید ضربان فلب ، دل درد ، سفتی عضلات ،عرق کردن را نام برد.

ترس از آسیب های احتمالی و واکنش های عاطفی ناخوشایند را اضطراب می نامیم اضطراب یک پدیده پیچیده ای است که از آن گریزی نیست و فکر را مشغول میکند اضطراب پاسخ ضروری به استرس است و فرد را به هنگام مواجهه با خطر برای فعالیت و کنش آماده میکند در مواقع بسیاری چنین پاسخی عقلانی و حتی حیاتی است.


به هنگام وجود خطر و استرس واقعی بدن از طریق رها سازی آدرنالین خود را برای کنش آماده میسازد و احساسات بدنی اضطراب آشکار میشود گرچه در این مواقع پاسخ استرس میتواند عملکرد جسمی و روانی را تسهیل کند ولی هرگاه از حد معینی فراتر رود در این واکنش ها اختلال ایجاد میکند


برای مثال هرگاه آدرنالین باعث شود تا خون بیشتری به عضلات برسد تننش عضلانی افزایش می یابد تنفس و ضربان قلب شدت میگیرد و برای تنظیم دما و خنک شدن بدن تعریق افزایش می یابد بدن خود را کاملا برای گریز و یا جنگیدند آماده می کند 


سبد خرید شما خالی است!