اختلال اضطراب تعمیم یافته

اختلال اضطراب تعمیم یافته:
اختلال اضطراب تعميم يافته (Generalized Anxiety Disorder) يا "GAD" نوعي اختلال فراگير است كه در آن، فرد به طور دائم درباره ي رويدادهاي "آينده" نگران است و از آنها مي ترسد، موضوعي كه به نگراني مزمن و بيمارگون درباره ي رويدادها منجر مي شود.
اصطلاح نگراني(worry) به تمايل شناختي(cognitive tendency)، به فكر كردن دايمي درباره ي يك موضوع و ناتواني در كنار گذاشتن آن اشاره دارد.

 براي افراد مبتلا به GAD، نگراني حالت فلج كنندگي پيدا مي كند و به منبع ناراحتي هيجاني شديد تبديل مي شود. براي مثال:
١. فرد به طور دايم و مرضي نگران است، هم در مورد مسايل عمده زندگي(مثلا ، سلامت جسمي، اوضاع مالي)، و هم در مورد بسياري از مسايل كوچك زندگي روزمره، كه براي ساير مردم اصلا نگران كننده نيستند.
٢. فرد احساس مي كند نمي تواند جلوي نگراني خود را بگيرد. افراد مبتلا به GAD احساس مي كنند كه نمي توانند آغاز يا پايان دوره هاي نگراني را تحت كنترل داشته باشند.
نكته مهم:
در GAD نگراني ها رابطه ي نزديكي با "فاجعه انگاري" دارند و معمولا باهم روي مي دهند (دوستان اگر فاجعه انگاري هرجا ديديد يكي از ويژگي هاي اصليِ اضطراب "تعميم يافته" يا "فراگير" يا "GAD" است.

علل اختلال اضطراب تعمیم یافته:
نظريه ي بيولوژيك:
شواهد نشان مي دهد كه هم در اضطراب، و هم در اضطراب تعميم يافته يك عنصر ژنتيك وجود دارد، يعني ممكن است GAD به ارث برسد.

كورتكس پريفرانتال مي تواند واكنش آميگدالا به محرك ها يا موقعيت هاي تحريك كننده را تحت تاثير قرار دهد.
در يك تحقيق با MRI، مشخص شد در كرتكس پريفرانتال افراد مبتلا به GAD در واكنش به چهره هاي عصباني فعاليت بيشتري صورت ميگيرد.

نظريه هاي سايكولوژيك:
١. سوگيري در پردازش اطلاعات:
افراد GAD معمولا سوگيري در پردازش اطلاعات(information processing biases) دارند.
اين سوگيري باعث مي شود بيش از حد گوش به زنگ تهديدات باشند، براي خود منابع نگراني بيشتري توليد كنند و به اضطراب خود تداوم دهند.
٢.شناختها، باورها و فايده ي نگران شدن:
بعضي از اين باورهاي غلط درباره ي نگران شدن عبارتند از :
نگراني به من انگيزه ميدهد تا كارهاي ضروري را انجام دهم(انگيزه)نگران شدن يك روش موثر براي حل مشكلات است(حل مشكل)
وقتي اتفاق بدي مي افتد، اگر نگران شوم، براي از بين بردن آن آمادگي بيشتري خواهم داشت(آمادگي).
وقتي در مورد چيزي نگران ميشوم، بهتر ميتوانم بفهمم كه براي اجتناب يا جلوگيري از آن چه كار بايد بكنم(اجتناب/پيش گيري).
٣. صفات شخصيتي افراد نگران:افراد نگران نميتوانند ترديد و بلاتكليفي را تحمل كنند، كمالگرا هستند و نسبت به پيامدهاي منفي كارهاي خود احساس مسئوليت مي كنند.

نظريه هاي اجتماعي و اجتماعي-فرهنگی:
شرايط پر استرس، مثل فقر، اسكان نامناسب، پيش داوري، و تبعيض نيز مي تواند در ابتلا به GAD سهم داشته باشد.
اين اختلال در قشر كم درامد جامعه دو برابر شيوع دارد.
همچنين در افرادي كه متاركه كرده اند، طلاق گرفته اند يا بيوه شده اند نيز فراوانتر است.

  مهم:اين اختلال (GAD) در سياهپوستان آمريكايي، مخصوصا زنان سياهپوست، رايج تر است.  


سبد خرید شما خالی است!